Vill du få mer ett flow i livet som blir bestående och leva mer medvetet från ditt högre jag och känna att livet inte är en kamp kan dessa kosmiska lagar vara bra att ha koll på.

Lagar du behöver känna till för att hitta ditt ”varför”, ”hur” och ”vad” i livet. Okunskap om lagarna gör oss inte obundna av dem. Utan att känna till dem är vi andligt okunniga, och när vi samarbetar med dem är det lättare för oss att förverkliga vår livsplan.

Det mer kända för många är nog lagen om attraktion,om det finns det mer beskrivet och förklarat om och litteratur att finna för den intresserade.

Att tillämpa dessa lagar är särskilt effektivt om man redan har en förståelse om lagen om attraktion

(Lagen om attraktion) Våra tankar, känslor ord och handlingar skapar energier som attraherar likartade energier i enlighet med andra metafysiska lagar. Det betyder att du behöver överensstämma med din egen energi med det du vill attrahera och det handlar om att göra det helt och fullt och inte bara på ytan – det räcker således inte med att gå runt och tänka positiva eller fokuserade tankar lite då och då och resten av tiden vara negativ eller låta hjärnan löpa amok. En annan viktig aspekt handlar om att vi har ett undermedvetet som kan ha en helt annan uppfattning eller tanke än vi underhåller medvetet.

då de olika lagarna överlappar varandra och på så sätt samarbetar. När man använder sig av dem så kan man skapa förändringar i sitt tänkande och på så sätt ta sig förbi mentala, känslomässiga, andliga och fysiska blockeringar och skapa ett effektivare manifesterande. Genom att förstå några av dessa lagar kan vi expandera vårt högre medvetande.

En annan är Lagen om mentalism

Faktum är att allt är sinne. Universum består av tankar, och tankar består av idéer. Allt vi upplever är en idé. Källa = ande = allt – den finns i oss, den finns omkring oss. Vi har ett element av allt i oss, vilket gör att vi kan agera lite på samma sätt som källan. Först uppstår en tanke, sedan en idé, och sedan vibrerar vi mot förverkligandet av den idén. Vi kliver in i en frekvens som leder oss rakt mot målet. Vibrationen börjar ta form, den tjocknar. Energin som lagts in i denna vibration formar idén till något fysiskt. Denna lag förklarar den sanna naturen hos energi, kraft och materia och förklarar varför de är föremål för sinnets kraft.

I Så som Ovan Så och Nedan

Din yttre värld är en återspegling av din inre värld.

Lagen om korrespondent

“Såsom ovan så och i nedan, och såsom i nedan så och i ovan”, “Det som finns inom finns även utom, och det som finns utom finns även inom”, och “mikrokosmos speglar makrokosmos och makrokosmos speglar mikrokosmos”. Här handlar det om att söka harmoni genom att sammanföra korrespondenserna mellan de olika planen.

Principen om korrespondens säger att det finns en koppling och överensstämmelse mellan de tre olika planen – Det fysiska, mentala och andliga. Därför måste vi se alla aspekter mellan dem för att förstå de mönster vi har i våra liv eftersom de upprepar sig i våra mentala, fysiska och andliga aspekter. Så hur vi upplever en sida i vårt liv påverkar hur vi manifesterar i en annan. Så negativa aspekter har en benägenhet att sprida sig till fler områden, likadant med positiva. På den punkten kan vi förändra genom att till exempel använda oss av attraktionslagen, positiva affirmationer, skriva en tacksamhetsdagbok eller försöka se positiva saker även i det negativa. Som ovan så nedan; som nedan så ovan”

Vår verklighet, som den är känd, är inget annat än en mental skapelse av helheten, i det sinne vi lever och i vilket vi rör oss. Idag finns det olika plan som vi är omedvetna om och när denna lag väl tillämpas kommer den att tillåta oss att bli medvetna.

Denna lag, liksom de andra som finns, är universella och kan tillämpas på alla medvetandeplan, ovanför, under och i alla riktningar och verkligheter som existerar. Det vill säga, det som finns här finns där. ”Ingenting är orörligt; allt rör sig; allt vibrerar”

Lagen om vibration

Denna lag säger att allt i universum hela tiden är i rörelse genom vibrationer och cirkulationer. Den handlar om mental transmutation (att omvandla) och genom att förändra sitt mentala tillstånd så förändrar man sin vibration. Att skapa i materia, sinnet eller anden ger alla olika former av manifestationer i den i vår värld eftersom de har olika vibrationer.

Universum består av otaliga utvecklingsnivåer och på den allra högsta finns det så kallade Gudsmedvetandet(den skapande kraften). Även människor har olika vibrationer och ju högre nivå man befinner sig på ju högre är vibrationshastigheten.

Allt och alla har sin unika vibration som påverkar sin omgivning. Här är det viktigt att vara medveten om att all energi är som en magnet som dras till samma typ av energi, samstämmiga vibrationer är anpassade till varandra på en grundläggande nivå. Det är denna lag som ligger till grund för attraktionslagen där “lika dras till lika”.

Genom att höja sig så kan man attrahera in mer positiva händelser, människor och saker. Detsamma gäller när vi sänker vår vibration. Så genom att finjustera vår vibrationsfrekvens så kan vi förändra våra liv.

Lagen om polaritet/ dualism

Polaritetslagen innebär tanken att ”allt är dubbelt”, ”allt har två poler”, ”allt har två ytterligheter.” ”Avhandlingen och antitesen är identiska till sin natur men olika i grader”. Vilken paradox som helst kan förenas, för det som verkar motsatt är faktiskt bara en annan del av samma skala. Varmt och kallt har ingen absolut definition och finns bara i förhållande till varandra. Kall kan brinna som varmt. På samma sätt har vi ofta sett hat förändras till kärlek eller motsatsen. Extremerna möts och smälter samman.

Denna lag säger att allt har dubbel karaktär och att dessa motsatsförhållanden ger livet en mening eftersom det skapar ett strävande åt något håll och därför styr motivationskraften i våra liv. Om vi till exempel aldrig upplever brist så får vi svårt att uppskatta överflöd. Vi får även svårt att sätta värde på samhörighet och kärlek om vi inte är medvetna om att det också finns utanförskap och hat.

Det är gynnsamt att reflektera över denna princip i sitt liv så att man kan finna den riktningen som höjer vibrationen, att försöka se det goda även i det onda när något jobbigt sker kan till exempel vara en sån sak. Man kan även se det som inte har blivit som man önskat som en vägvisare som pekar ut åt vilket håll som man i stället bör rikta sig mot för att få ett bättre resultat.

Alla extrema uttryck möts i mitten, skalan är alltid glidande. Någonstans möter ”mer” ”mindre” så att säga, eller ”mycket” ”litet”.

Det här uttrycker sig ofta som som dualitet på det fysiska och det mentala planet men på det andliga planet – där ALLT ÄR ETT – ryms alltid både och Gud (anden) står över motsatserna.

Genom att veta detta och fokusera på det som är bra även när det ser ut att vara dåligt kan vi höja oss över – transformera – denna lag – det är detta alkemi handlar om.

Lagen om rytm

Allt som finns rör på sig hela tiden och vilar aldrig och alla rörelser tar del av rytmen som en penselliknande rörelse, tidvatten, säsonger, från dag till natt. Principen för rytm är nära kopplad med principen om polaritet då rytm manifesterar sig mellan de två polerna som upprättats av polaritet. Allt som finns har en början och ett slut men även ett återskapande och en ny början precis som årstiderna då man går ifrån vinter vår sommar höst och sedan börjar allt om igen.

Lagen för orsak och verkan eller karma

Det finns en orsak till varje effekt och en effekt på varje orsak. Det finns en anledning till allt som händer och inga ageranden eller händelser är isolerade utan allt relaterar till något. Vad vi än gör eller vad som än sker så leder det till en reaktion antingen vi förstår det eller inte.

Inget händer av en slump utan allt som händer har sin orsak och verkan som beror på vad för handling man gjort. Det man menar är att inget händer av en slump utan att allt beror på vad som händer innan. Det som hände historiskt påverkar det som händer idag. Detta gäller även i vardagen som att en olycka eller något som händer har sin grund i handlingen innan. Som att någon kör en bil felaktigt är full eller helt enkelt är ouppmärksam.

Att någon lyckas i livet beror inte på att någon har tur utan beror på vad denne har gjort för att uppnå detta. Att någon lyckas i livet beror inte på att någon har tur utan beror på vad denne har gjort för att uppnå detta. Kan man hantera denna lag på rätt sätt så kommer man att kunna styra sig själv och påverka andra mot en positiv och växande riktning.

I en tex negativ riktning kan vi se detta i hur man manipulerar oss i filmer, serier, nyheter,skola och andra organisationer. Så att vi omedvetet gör som de vill trots att det de vill gör och skadar oss på olika sätt som alla krig, terror, dålig mat, skola, sjukvård,politik och men inte minst viktigaste att få oss följa deras agendor

Lagen om healing

Hel/ helad är ett naturligt tillstånd i oss och känns inte den bara är. Det finns ingenting att hela eftersom vi alla består av samma energi som kosmos/ källan/ gud och Gud är hel i sig själv. När helande sker är det vi själva som helar det som aldrig varit trasigt. Här kan man säga uttrycket låt tro försätta berg. En tro på att allting är möjligt. Det är därför lätt att ta styrka och hälsa för given. Det är vårt naturliga tillstånd.

Lagen om enhet

Lagen om enhet säger att vi alla är sammankopplade. Vi är alla en del av det kollektiva medvetandet. Varje enskild atom i din kropp är på ett eller annat sätt hopkopplad till resten av universum. Det betyder att allt som du gör har en kedjereaktion och påverkar alla andra. Dina handlingar har därmed inte konsekvenser enbart för dig.

Att ta fasta på denna princip och att använda den för att förbättra dig själv är faktiskt ganska enkelt. Allt du behöver göra är att komma ihåg att dina handlingar har betydelse och att de gör skillnad.

Det är också en fundamental lag som hjälper oss att förstå allting som sker runt omkring oss. Den ger oss bland annat en förståelse för hur karma fungerar.

Du kan använda denna lag genom att känna mer för andra individer och förstå att vi alla är en. Du kan till exempel ställa dig själv frågor som denna: “Hur kan jag visa mer medlidande och acceptans gentemot de.

Lagen om feminint/maskulint

Berättar att allt och alla innehåller de feminina och maskulina principerna på både det mentala, fysiska och andliga planet. De finns på alla existensplan där de representerar olika aspekter på olika nivåer.  På grund av deras existens så kan man på alla plan fortplanta, skapa och producera.

Den feminina lagens riktning är inåt och att ta emot, och den maskulina principens riktning är utåt och att ge ut eller uttrycka. Det måste finnas en balans mellan dess två krafter då det maskulina behöver det feminina för att kunna agera utan att skapa kaos, och det feminina behöver det maskulina för att inte hamna i stagnation. När dessa är i balans så kan man skapa en positiv rörelse framåt som leder till framgång. En obalans mellan dem sänker vår vibrationsfrekvens.

Relativitetslagen

I praktiken betyder det som kan vara stort för en kan vara litet för en annan, det som kan vara svårt för någon kan vara en baggis för nästa person.

Det betyder också att ingenting är bra eller dåligt i sig självt utan enbart då vi jämför det med någonting annat. Du kanske tycker att du har det knapert men det är för att du jämför dig med någon som har det bättre ekonomiskt än du medan du i förhållande till någon annan kan vara rik. För någon kan en finne på näsan vara en katastrof, men vid jämförelse att förlora en kroppsdel bleknar genast den dramatiken.

Alla möter utmaningar. Dessa är till för att övervinnas och leder i processen till utveckling – vilket i sin tur kan leda till ökad medvetenhet och upplysning. Vi får utmaningar på den nivå vi är och med vilka vi har motsvarande förmåga att klara av dem.

Lagen om handling

Det krävs handling för att saker och ting ska hända. Någonting manifesteras när vi agerar – men denna aktion behöver inte vara fysisk, det kan också handla om ”inre arbete” – det vi väljer att göra i vår inre verklighet. Med andra ord så kan att meditera också vara att agera så att säga.

Vi kan använda oss av det för att handla på sätt som backar upp våra drömmar, tankar, ord och känslor.

Lagen om energins eviga förvandling

Faktum är att allt i universum består av energier som är i ständig rörelse. Detta är någonting som få människor förstår. Du kan dra nytta av denna energi och förvandla den till vad än du önskar. När du väl lär dig att bemästra den föränderliga energin kan du bli svår att stoppa. Du kan då använda ditt medvetande för att förändra allt till din fördel.
Så kan du använda lagen till din fördel
Precis som denna universella lag säger är energin under evig förvandling. Den är alltid i rörelser och letar alltid efter någonstans att ta vägen. Därför ligger det i ditt bästa intresse att försöka erbjuda energin ett bra tillstånd att förvandlas till. Genom att göra detta kan du säkerställa att den energi som du känner gagnar dig, oavsett om den är positiv eller negativ.

Om du inte tar ansvar för dina tankar, känslor och handlingar kommer ingenting i din värld att ändras. Men om du istället tar kontrollen över ditt sinne och dina handlingar kan du åstadkomma bättre resultat. Därför bör du använda den universella lagen om energins eviga förvandling på följande sätt

Handling: Det mest effektiva sättet att förändra någonting och börja förverkliga dina drömmars liv är att varje dag skrida till handling. Om du inte anstränger dig tillräckligt mycket för att uppnå dina viktiga syften och mål kommer din vision inte bli verklighet. Därför är det bästa sättet att förvandla din energi att dagligen vidta stora åtgärder för att komma närmare dina mål.


I tanke: Vi människor har mängder av tankar varje dag och många av dessa upprepas dagligen. För att undvika att de negativa tankarna styr ditt liv behöver du försöka avlägsna dessa ur ditt sinne. Därför är det viktigt att du är medveten om dina negativa tankar och ersätter dessa med positiva sådana. För om du håller fast vid de negativa tankarna, såsom stress, rädsla och oro, attraherar du bara än mer av denna energi.
I ord. De ord som du använder påverkar andra men etsar sig också fast i ditt undermedvetna. Om du använder negativt laddade ord och tvivlar på dig själv kommer ditt undermedvetna acceptera denna bild av din verklighet. Detta avspeglas i din energi och du kommer då att omvandla dessa ord till verklighet. Så även om du inte har förverkligat ditt drömliv än bör du använda ord som beskriver din framtid istället för ord som håller dig tillbaka. Gör det så tydligt för dig själv du kan se dig redan vara i det du vill ju mer målande inre bild desto mer blir det din verklighet.

Det här är en överblick på några av universella lagar att ha koll på men det finns förstås fler. Ju mer du övar och blir medveten,förstår och tillämpar desto starkare bemästrar du dessa lagar livet blir inte bara en dans utan även en dans på rosor.

Att följa livets flöde som den är och följa med istället för att försöka kontrollera det som inte går ger dig fred och frid inombords och blir en direkt spegling till det yttre och universum slår an tonen och känner din riktning i vad du vill då fungerar dessa lagar i harmoni med oss och kollektivt. Prova detta det fungerar snabbare än du tror allt handlar om ditt skifte i ditt mindset och hur bra du bemästrar ditt ego/sinne tankar är skapande av din verklighet var varsam om vad du tänker,känner, och gör för det är det du får.

Gör en omprogrammering av ditt gamla sätt att tänka och känna till, vad vill du istället vara tänk, känna nu. Det ända du kan påverka är nuet dåtiden är sen gammalt och förbrukad energi och framtiden är inte här ännu. I nuet manifesteras även din framtid.

Stay tuned varma kramar Mind Jonna ❤️

Vad tycker du? Skriv gärna en kommentar.