Hypnosterapi

Luleå

Hypnosterapi är en form av terapi som kan ha många fördelar för personer som har olika former av problematik. Under hypnosen förs du in i ett mentalt avslappnat tillstånd där du kan nå djupare nivåer av medvetande och bearbeta blockeringar som kan ligga i vägen för att uppnå dina mål eller lindra besvär. Hypnosterapi kan hjälpa dig att förändra oönskade beteenden, lindra ångest och depression, hantera smärta, förbättra självförtroende och självkänsla samt öka din kreativitet och fokus. Genom hypnosterapi kan du nå resultat snabbare och mer effektivt än med traditionella terapiformer, samtidigt som det kan vara en lugnande, behaglig och avslappnande upplevelse.

 

Om terapin

På ett djupgående, men samtidigt väldigt följsamt och varsamt sätt, kommer klienten i kontakt med energiblockeringar i form av trauman och tidiga negativa upplevelser som format och präglat klientens självuppfattning och därmed hela sin livssituation. Med kunskap om hur dessa undermedvetna programmeringar påverkar våra tankar, känslor och beteenden guidar Jonna tryggt klienten till nya inre upplevelser som befriar och stärker individen.

Genom att själv kunna skapa dessa nya upplevelser, i kontakt med det kraftfulla undermedvetna sinnet, får klienten uppleva en ny känsla av kontroll över sin situation. I detta fokuserade tillstånd får klienten tillgång till sina egna inre resurser. Med hjälp av professionell guidning kommer klienten själv fram till hur tidiga negativa upplevelser påverkat och begränsat denne. Här skapas nu en ny förståelse och självinsikt som på ett avgörande sätt transformerar på djupet.

När klienten förändrar sitt eget ”trossystem” och sin egen inre övertygelse om sig själv, andra människor och om livet, så förändras allt. Om du förändrar din inre övertygelse från negativ och begränsande till positiv och tillåtande – då har du skapat optimala förutsättningarna till känslomässig frihet, hälsa och välbefinnande.

 

Hur går en hypnossession till?

Jag skickar ut ett klientformulär som du fyller i och du mejlar sedan tillbaka den till mig, efter det bokar vi in en tid. När du kommer till min mottagning har vi ett kort informationssamtal kring det formulär du fyllt i och den problematik du vill ha hjälp med. Vi reflekterar kring dina svar och eventuella frågor du har. En session tar ca 90-120 minuter. Jag har tystnadsplikt på allt som sägs före, under och efter sessionen. Jag har dock – precis som vården – anmälningsplikt att kontakta berörda myndigheter om du är en fara för dig själv eller andra, om det framkommer att ett barn under 18 är i fara eller andra allvarliga brott förekommer. Guidad avslappning: du får följa enkla anvisningar som tar dig till ett mentalt avslappnat tillstånd. Därifrån börjar det terapeutiska arbetet. Samtalsterapi under ett mentalt avslappnat tillstånd (hypnos) när du nått det djup du behöver påbörjas terapin. Du vägleds att följa det som kommer spontant till dig. Du guidas att utforska det som behöver mötas känslomässigt så ditt undermedvetna kan inaktivera det ”program” som är kopplat till din problematik.

Jag vill tydliggöra att hypnosterapi inte fungerar om klienten saknar motivation och en önskan om förändring.

Mina erfarenheter genom hypnosterapeutiskt arbete med klienter.

Mina observationer genom traditionell hypnosterapi med standardiserade mallar och enbart suggestioner och imaginationer till klienten har visat att jag inte når grundorsaken till problematiken. Att förenkla hypnosmetoderna till manualer har fördelen att de blir mer tillgängliga och används.

Att vara hypnosterapeut är en process som bygger på personlig erfarenhet. Metoden handlar i hög grad om att forma och bearbeta omedvetet material hos klienten, för att därigenom bidra till möjlig förändring. Det innefattar att lära sig strategier och interventioner samt ha teoretiska ramverk för arbetet. Men även försjunkenhet, avslappning, dagdrömmande och konstnärlig träning för att utveckla fingertoppskänsla i lyhördhet och lyssnande.

Jag lyssnar till sändaren (klienten) som med ord förmedlar materialet till (mottagaren) hypnosterapeuten, som sedan bearbetar det för att skapa en positiv förändring. Det blir som en dans mellan klient och terapeut, och det som jag upptäckt som terapeut är att det är mellan orden där fingertoppskänslan och kreativiteten spelar en avgörande roll. Varje session är unik och alltid lika spännande då ingen är den andra lik. Egen träning och erfarenhet är en förutsättning för att kunna omvandla kunskapen till praktisk användning i hypnoterapeutiskt arbete.

Det handlar inte om att lära sig många olika induktioner och komplicerade texter för att försätta människor i trans. Att öva och bli bekväm med grundläggande hypnosterapitekniker är viktigt. Jag använder mig av dynamisk emotionell terapi mer och mer i mina sessioner som jag upplever når klienten på djupare nivåer genom att tillämpa anknytningsmodellen. Där får klienten insikter om sin uppväxt och de mönster och den formning den präglats av, generation efter generation. Resultaten av terapin blir värdefulla och snabba ofta uppnås de redan på 2-3 sessioner.

Jag använder också dynamisk emotionell induktion med de klienter som är rationella och analytiska. Jag kan se på klientens kroppsspråk när de är mottagliga för inre arbete i sitt trancetillstånd, vilket kan uttryckas genom olika idemotoriska signaler som nickningar eller fingersignaler, eller till och med leviterande armrörelser. Elegansen ligger i lyhördheten och det blir som en dans mellan klient och terapeut. För de klienter som redan visar emotionella reaktioner under introduktionsstadiet är det tacksamt att direkt börja arbeta därifrån, eftersom de redan är i det hypnotiska tillståndet och ingen ytterligare induktion krävs med idémotoriska rörelser.

Jag strävar efter optimal följsamhet och skräddarsyr ord och metaforer dynamiskt utifrån klientens egna ord för att nå ännu djupare nivåer i klientens inre värld, i harmoni med deras egna representationssystem.

Min roll som terapeut handlar inte om att ge råd, utan snarare om att hjälpa personen att hitta de färdigheter de behöver för att hantera sig själva och växa i en dynamisk process. Jag ser min terapeutiska roll som likt en sufflör bakom kulisserna på ett skådespel där man bjuder in till lek och dans där terapeutens förmåga att anpassa sig till klientens varande på alla nivåer genom att tona in till klientens känslomässiga tillstånd och anspänningsnivå som erbjuder till möten på en ordlös,implicit nivå via hypnos och dynamiska metoder och kan bli en ingång till det förflutna där terapeuten får tillgång till klientens inre lagrade bibliotek till känslor och tankar i det hypnotiska tillståndet. Och kan därefter leda och ledas i olika riktningar påminner om ett arbete som förälder som möter sitt lilla barn likt en förlängning av ett reglerande föräldraskap som att skapa ett vänskapligt band. När terapin flyter på som bäst har jag upplevt med mina klienter en känsla av att de känner sig vaggade att vara i en annan människas omsorg utan att behöva kommunicera tillbaka på det här sättet förmedlas på en metanivå att vi är tillsammans och du kan vara trygg och där inre utforskande och integration öppnas upp.

Målet är att främja en process där klienten kan ta ansvar för sina känslor och leva i harmoni med dem. Ärlighet, öppenhet och nuet är grundläggande värderingar i min terapiprocess.

Det finns en glädje i dessa metoder som jag har upplevt genom egen erfarenhet. Potentialen är att de ger utrymme för de kreativa och gestaltande förmågorna i vår högra hjärnhalva. Hypnos med sin förmåga att reglera relationer och använda ord och metaforer är ett enastående redskap i mellanmänskligt arbete.

Detta möjliggör förändring på många nivåer och skapar ett dynamiskt och unikt förlopp för varje individ. DET terapi öppnar dörrar till andra möjligheter för lärande omstrukturering och förändring än den traditionella suggestionsterapin, speciellt när målet är en djup och varaktig förändring.

 
 
Mind Jonna erbjuder 5 typer av hypnosterapi. Klicka på flikarna nedan för att läsa mer om de olika alternativen.

Regress to cause (R2C)

Med hjälp av terapiformen R2C går man tillbaka till primära orsaken där den emotionella energiladdningen eller blockeringen har grundats för att hjälpa klienten att uppnå en emotionell frigörelse eller förlösning. Metoden innebär att terapeuten hjälper klienten att hitta fokus i en upplevd känsla i relation till problemet, vilket kan länka till minnen från händelser bakåt i tiden. När en för klienten präglande händelse har blivit blottlagd används gestaltterapi för bearbetning. Detta görs genom en dialog eller ett rollspel, exempelvis mellan klientens barn-jag och en förälder. Det leder till en djupare förståelse hos klienten. Den djupare förståelsen skapar grunden för en frigörande förlåtelseprocess och en progressiv övergång till en önskad framtid.

I den processen sker en direkt omprogrammering som frigör och släpper de negativa känslor och energier som ligger lagrade i din kropp, dina cellminnen och dina sinnen. Det öppnar upp för nya känslor av inre trygghet, kärlek, självrespekt och acceptans och du blir mottaglig för nya, positiva och stärkande suggestioner – förslag till ditt undermedvetna sinne. De suggestionerna ligger precis i linje med vad just du behöver för att uppfylla just dina behov och önskemål.

 

Önskat läge

Utifrån dina svar före sessionen och de insikter du får under den läggs nu fokus på ditt önskade jag. Detta skräddarsys för varje klient individuellt. Kom ihåg att allt du håller med om och kan uppleva på ditt sätt går in som sanning så ju mer du likt ett barn lever dig in i processen med hjälp av din fantasi desto större effekt.

 

Uppräkning

Väl klara med det önskade läget räknar jag tillbaka dig till här och nu.

Avslutande samtal om sessionen, dina insikter och hur det känns. Vi pratar endast om sessionen för maximal utväxling av upplevelsen. Ha gärna egentid inplanerad efter sessionen. Nästa session bokas efter 2-4 veckor. Ditt medvetna jag behöver få tid på sig att förstå/upptäcka/landa i att laddningen minskat och/eller är helt borta. Du behöver få en chans att uppleva de förändringar som hänt i dig, landa i dem, testa på och se hur du möter livet. Därför är det viktigt att det får gå lite tid innan nästa session. Även om hypnosterapi är kraftfullt är det som vilken terapi som helst – ibland räcker det med en session men ofta krävs det flera.

 

Hur påverkar vår barndom oss?

Våra tidiga barndomsupplevelser och senare livserfarenheter har påverkat oss känslomässigt på olika sätt. I grund och botten handlar många av våra problem och sjukdomar om stress som skapats av negativa känslor och upplevelser under vår barndom och uppväxt. Det här ger en negativ programmering i vårt undermedvetna sinne, skapar stress i våra celler och störningar i kroppens energisystem. När vi inte tar hand om våra känslor, när vi håller våra känslor inom oss och lägger locket på förvärras våra symptom. Det kan yttra sig i form av spänningar, värk, oro, ångest, nedstämdhet och sjukdomar. en traumatisk barndom kan leda till psykisk ohälsa och beteendeproblem.

Beroende på dina upplevelser i livet så kan du ha fått mer eller mindre begränsande övertygelser och uppfattningar om dig som person. Att som barn uppleva otrygghet eller brist på kärlek och bekräftelse kan påverka dig mer än du är medveten om. Oavsett om det är verkligheten eller om det är det lilla barnets uppfattning om verkligheten så skapas negativa föreställningar och begränsande övertygelser hos barnet. Förminskande, värderande eller dömande ord från föräldrar, andra betydelsefulla vuxna eller skolkamrater sätter djupa spår. Det är kraftfulla suggestioner, förslag, till ditt undermedvetna sinne. Det är där alla tankar, känslor och upplevelser lagras som i en gigantisk hårddisk.

Detta avspeglar sig sedan i din självuppfattning och din självkänsla. Liksom din inre trygghet och självrespekt. Det påverkar ditt språk, dina ordval och även ditt kroppsspråk. Det bidrar till din inre dialog och ditt ”självprat”. Vad tänker du om dig själv? Vad säger du till dig själv? Hur pratar du om dig själv inför andra?  Allt du tänker, känner och gör som är negativt för dig och får dig att må sämre, är en form av självsabotage. Du kanske upplever starka känslor och behov som plötsligt kommer över dig. Du kanske vill börja träna, sluta röka eller gå ner i vikt men lyckas inte hela vägen. Du kanske söker tröst i mat eller sötsaker eller dämpar dina känslor med alkohol när du är ledsen eller upprörd. Då är det dina känslominnen och tidiga upplevelser som gör sig påminda på ett omedvetet sätt eftersom de ligger lagrade i det undermedvetna sinnet.

”Den enda domen vi är oskyldiga till är vår barndom.”

 

 

 

Hypnosterapi

för traumabearbetning?

När vi utsätts för ett trauma sätts vår förmåga att hantera stress ur spel. Vi får problem med att reglera våra känslor och förändras i vår självuppfattning. Traumaupplevelsen blir ofta lagrad i vårt medvetande på ett sätt som gör det mycket svårt att använda vår vanliga bearbetningsförmåga. Även en traumatisk händelse som ägt rum för länge sedan blir omöjlig att tänka på utan att de starka känslor och annat som vi upplevde vid den ursprungliga händelsen aktiveras på nytt.

Även om traumat kanske ägde rum för många månader eller år sedan, kan du ändå påverkas av detta i ditt dagliga liv genom posttraumatiska symptom som t.ex. invaderande minnen, överväldigande känslor, mardrömmar, ångest, känslomässig avstängning, låg självkänsla och andra svårigheter att orka med att leva ett bra liv.

Responser på trauman brukar delas in i fyra kategorier som är nedärvda genom evolutionen.

På engelska kallas det ”The Four F’s” vilka står inom parentes nedan.

 • Kamprespons (Fight respons)

Vi går till attack mot det upplevda hotet för att skydda oss själva. Slåss för våra liv för att överleva.

 • Flyktrespons (Flight respons)

När flyktresponsen aktiveras gör vi allt vi kan för att fly fysiskt från situationen för att undvika att  bli skadade. Exempelvis om en inbrottstjuv slår sönder ett fönster och man känner sig hotade springer man allt vad man kan därifrån för att skydda sig.

 • Förstenad respons (Freeze response)

Är en vanlig reaktion när man utsätts för ett trauma . Denna instinkt aktiveras när hjärnan gör bedömningen att en fara är övermäktig och att en inte har någon möjlighet att ta sig ur situationen. Frysrespons tar sig uttryck i dödsskräck och total handlingsförlamning. Kroppen försätts i viloläge och en blir som förstelnad eller paralyserad. En kan inte prata eller skrika och det är svårt att förstå vad det är som händer.

 • Undvikandebeteende (Fawn response)

Man undviker helt och hållet konflikter och backar undan i alla lägen för att inte orsaka att bli dåligt behandlad av exempelvis en elak förälder, partner etc. . Man gör allt för att behaga och vara till lags på bekostnad av sitt eget välmående.

Hypnosterapi kan hjälpa till att minska laddningen i bilderna och känslorna som är förknippade med traumat. Detta kan hjälpa dig att känna igen och arbeta med känslor och tankar som kommer upp i anslutning till traumat. Och det kan hjälpa dig att känna och tänka annorlunda om dig själv i förhållande till traumat. I hypnosterapi får du känna in händelser eller delar av händelser som du antingen inte hade tänkt på förut eller inte associerat med problemet som du arbetar med. Vi går då in i de händelser för att frigöra känslan och laddningen från det smärtsamma för en mer befriande känsla.

Hypnosteknikerna kan då handla om att övervinna rädslan, hjälpa dig att förändra din upplevelse av dig själv och kanske lämna gamla mönster. Men det kan även handla om att finna inre platser för vila och återhämtning, att minska stressymptom eller lindra smärta. Metoden skräddarsys alltid efter dina behov.

Målet med en hypnossession är att hjälpa dig att känna dig mindre orolig när sessionen är slut och att nå mer en inre frid.

Dynamisk emotionell terapi (D.E.T.)

En vidareutveckling av R2C kallas Dynamisk Emotionell Terapi (D.E.T.). Denna metod har mer fokus på den emotionella anknytningen mellan barnet och en förälder, och klienten ges härvid ytterligare möjlighet att utforska och förstå sin egen och förälders prägling. Detta kan leda till djupare emotionell läkning för klienten och hens relation till föräldern. I den dynamiska och emotionella terapin läggs fokus på modern, fadern och klientens egna jag. Man kan kalla det en hypnoanalys i anknytningsteorins anda och som genom tre sessioner blottlägger material på ett omedvetet plan. Därmed frigörs känslomässig problematik på ett djupgående plan.

 

Önskat läge

Utifrån dina svar före sessionen och de insikter du får under den läggs nu fokus på ditt önskade jag. Detta skräddarsys för varje klient individuellt. Kom ihåg att allt du håller med om och kan uppleva på ditt sätt går in som sanning så ju mer du likt ett barn lever dig in i processen med hjälp av din fantasi desto större effekt.

 

Uppräkning

Väl klara med det önskade läget räknar jag tillbaka dig till här och nu.

Avslutande samtal om sessionen, dina insikter och hur det känns. Vi pratar endast om sessionen för maximal utväxling av upplevelsen. Ha gärna egentid inplanerad efter sessionen. Nästa session bokas efter 2-4 veckor. Ditt medvetna jag behöver få tid på sig att förstå/upptäcka/landa i att laddningen minskat och/eller är helt borta. Du behöver få en chans att uppleva de förändringar som hänt i dig, landa i dem, testa på och se hur du möter livet. Därför är det viktigt att det får gå lite tid innan nästa session. Även om hypnosterapi är kraftfullt är det som vilken terapi som helst – ibland räcker det med en session men ofta krävs det flera.

Vad är anknytningsteorin?

Vi präglas från det att vi föds och har alla olika upplevelser och utsätts för olika trauman i olika skeden i livet. Anknytning är viktig främst när det kommer till den tidigaste delen av vårt liv. Även anknytning kan skapa försvarsmekanismer och/ eller diagnoser senare i livet och det är viktigt att kartlägga vad problemen främst grundar sig i.

Anknytningsteorin är ett resultat av 60års forskning kring hur mänskliga relationer fungerar. Den bygger på att man delar in människor i olika grupper, utifrån vilka problem de har när det gäller relationer. Den visar ett sätt att synliggöra sambanden men är samtidigt en förenkling. Redan när vi föds börjar vi samspela med vår omgivning. Vi observerar sova anpassar oss aktivt till våra föräldrar. I ett bra samspel registrerar föräldern barnets signaler, föräldern lever sig in i barnets strategier och anpassar sig därefter. Dock måste vi, för att överleva, relatera till våra föräldrar hur vi än blir behandlade. Enligt den så kallade anknytningsteorin är detta anknytnigsbeteende ett grundläggande och nedärvt system som finns hos oss alla. Men vi anknyter på olika sätt, beroende på vilket känslomässigt samspel som finns mellan oss och vår förälder.

 

Vilka anknytningsmönster finns det?

1. Trygg anknytning

Barn med trygg anknytning litar på sina föräldrar / vårdnadshavare med vetskapen om att de kommer att finnas där i situationer som kan upplevas som svåra eller skrämmande. När barnet blir vuxen har det lätt att komma nära andra människor i sin närhet, men är också trygga i sig själva och sitt eget sällskap. Vuxna med trygg anknytning får det lätt för långa relationer att fungera.

2. Otrygg undvikande anknytning

Hos barn med en otrygg undvikande anknytning finns en förväntan om avvisning och om att bli bortstött. Dessa barn lär sig tidigt att inte söka stöd och närhet, utan blir självständiga och eftertänksamma. Som vuxen med otrygg undvikande anknytning fungerar man bra i ytliga relationer, men blir avståndstagande när man känner ett krav på närhet från andra.

3. Otrygg ambivalent anknytning

Barn med otrygg ambivalent anknytning styrs ofta av känslor och bär med sig erfarenheter av att inte alltid ha blivit väl omhändertagen; ibland till och med avvisad när hen söker tröst eller hjälp. Detta skapar känslor av osäkerhet, rädsla och separationsångest. Som vuxen uppfattas dessa personer som kreativa med närhet till sina känslor med ett stort behov av närhet.

4. Otrygg desorganiserad anknytning

Barn som har en otrygg desorienterad anknytning har ofta vuxit upp i ett hem med fysisk psykisk misshandel. Om föräldrarna eller vårdnadshavarna bemöter ett barns gråt med ilska, upplever barnet de vuxna som skrämmande. Trots det skapas en anknytning som, i vuxen ålder, leder till relationssvårigheter. I denna grupp av personer är behovet av professionell hjälp som allra störst

Så här påverkar anknytningsmodellen oss

Hjärnan består av vänster hjärnhalva, där vi har vårt känslominne. Kan liknas känslominnet kan liknas vid ett fotoalbum, där alla situationer vi är med om lagras som mentala bilder, tillsammans med de känslor situationerna väckt hos oss. Könlsominnet har inga ord och därefter är vi sällan medvetna om vad som finns i ”albumet,” men det påverkar oss ständigt.
Vare sig vi som spädbarn gjorde något som ökade eller minskade närheten, sparades bilden i känslominnets fotoalbum. På så sätt lärde vi oss att upprepa sådana beteenden som gav närhet och att undvika sådant som ledde till avvisande. Vid ett och ett halvt års ålder var albumet fullt av bilder av samspelet med föräldrarna, en relationsmodell hade skapats, det vill säga en modell för vilket beteende som gav så stor närhet som möjligt. Utifrån våra tidigaste erfarenheter och våra anknytningsmönster, det vill säga vårt speciella sätt att känna, tänka och handla i våra nära relationer, utvecklar vi en uppfattning, en inre arbetsmodell, om oss själva, våra omsorgspersoner och vad vi kan förvänta oss av andra. Denna anpassning påverkar vårt sätt att hantera relationer under hela livet.

Djupt rotade övertygelser om oss själva och världen, som vi lärt oss tidigt i livet, kallas livsteman eller scheman.Beroende på vilket schema vi har, utvecklar vi ett slags föreskrifter eller självinstruktioner, så kallade livsregler som uttrycks i villkorliga satser, eller som måste/ skall-regler man måste… om jag… Livsregler påverkar de automatiska tankarna.
Automatiska tankar är svepande, generella, inte sällan onyanserade och oftast omedvetna tankar som blixtsnabbt dyker upp i vårt medvetande för att sedan försvinna igen. Dessa tankar har stor betydelse för hur vi tolkar det som händer i livet. Beroende på våra erfarenheter från barndomen kan vi med en grov förenkling dela upp människor i två grupper, den trygga gruppen och den otrygga gruppen. Den otrygga gruppen kan i sin tur delas upp i två undergrupper: den otrygga undvikande gruppen och den otrygga ambivalenta gruppen. Många av oss ligger i själva verket någonstans mellan de två grupperna. Det finns även en fjärde anknytningstyp för barn som växer upp under mycket svåra omständigheter, en så kallad otrygg- desorganiserad anknytning. De som växer upp med en sådan anknytning får ofta svåra relationsproblem som vuxna.

 

Exempel på hur anknytningen kan påverka våra liv:

Mimmis berättelse:

Mimmi har ett otryggt- undvikande anknytnigsmönster. Det innebär att hennes föräldrar inte tillräckligt kunde tillmötesgå Mimmis känslomässiga behov av tröst och närhet. Mimmi lärde sig anpassa sitt beteende genom att dölja de känslor som föräldrarna inte stod ut med, att hålla distansen- allt för att få så mycket närhet som möjligt. Mimmi utvecklar en relationsmodell som säger att hon blir övergiven om hon har egna behov och ställer krav på andra. Mimmis ständiga anpassning gör att hon själv blir osynlig. Mimmi blir arg och ledsen när hennes make inte vill lyssna på henne, men eftersom hon är van att gömma undan sina känslor har hon svårt att identifiera vad hon känner och agera utifrån det. Dessutom kolliderar Mimmis livsregel ” jag måste uppfylla mina plikter, annars är jag en dålig hustru” och automatiska tankar ”sluta drömma! Nöj dig med vad du har!” med de önskningar och drömmar som finns djupt inom henne. Mimmi har livstemat underkastelse. Hon offrar sina egna behov och önskningar för att vara andra till lags och tillgodose deras behov, av rädsla för att bli övergiven eller straffad om hon inte fogar sig.

Kenneths berättelse:

Kenneth har en otrygg-ambivalent anknytning. Kenneths tillgång till närhet styrdes av föräldrarnas lust och inte av Kenneths behov. Kenneth tvingades leva med en ständig oro för att den närhet han fick skulle ryckas ifrån honom. Kenneth anpassade sig genom att vara klängig och ”besvärlig” för att på det sättet påminna om sin existens och uppnå, under omständigheterna, optimal närhet. Till skillnad från Mimmi visar Kenneth hela sitt känsloregister. Han gråter och skriker när hans sambo, enligt Kenneth tyckte, kommer hem alldeles för sent efter en utekväll med arbetskamraterna, men inte heller Kenneth har kontakt med den sunda vrede som han har någonstans inom sig. Hans livsregel: ”jag måste göra allt för att inte bli lämnad” och de automatiska tankarna ”hjälp!” Gå inte! hindrar honom från att sätta gränser för sig själv och han blir därför ständigt nonchalerad. Kenneths relationsmodell gör att han alltid oroar sig för att bli lämnad. Därför klamrar han sig fast vid sin partner nästan till vilket pris som helst. Kenneths livstema är övergivenhet.

 

Djupavslappning med hypnos

Nyfiken på hypnos?

Uppnå mer lugn och välbefinnande i en hektisk vardag med denna avslappnande hypnos,

Föreställ dig hur avkopplande det skulle vara att flyta iväg bortom tid och bara vara. Och hur behagligt det skulle kännas efteråt när spänningar har släppt och insidan är betydligt lugnare. Du är värd att må bra, eller hur?

Det här är ett bekvämt och enkelt sätt att förebygga ohälsa.

Din kropp kommer att bli tacksam och om du känner stor harmoni och balans efteråt, är det väl heller inte fy skam.

I en vardag som blir alltmer hektisk, med alla de krav och allt det ansvar som medföljer, har många svårt att ställa om kroppen till att helt slappna av. Det betyder att du har mindre energi, och blir stressad fortare, vilket gör det ännu svårare att komma till ro.

Denna väljer du när du behöver en vägledande hypnos, som effektivt lär dig hur du ställer om din kropp, från vardagens höga produktivitet till ett djupt och behagligt avslappningstillstånd.

Andas ut stress, andas in hälsa

Detta får du ut av ”Djup avslappning med hypnos”

* Du lär dig att tillåta din kropp att riktigt slappna av

* Du får mer energi

* Du får mer kraft att tackla vardagens alla problem, när du är utvilad

* En djupare grad av mentalt och kroppsligt välbefinnande

En djupavslappning i hypnos har inslag av meditation, mindfulness och läkande ord.

Att glida in I hypnos är fullständigt fritt från prestation och krav.

Nu kan du få känna hur det känns att bara vara!

Suggestionshypnos

Suggestionsterapin kan enklast beskrivas som att klienten under ett djupt och avspänt sinnestillstånd tar emot förslag, inre bilder och tankar från terapeuten. Förslag som stimulerar klienten till positiva förändringar i sitt liv. Självklart accepterar inte klienten förslag som strider mot dess personliga övertygelser.
 
En suggestion är den tekniska termen för en uppmaning till föreställning eller handling som godtas utan att något kritiskt tänkande kommer emellan. Med andra ord är vårt undermedvetna mer mottagligt för suggestioner då vi befinner oss i ett avslappnat tillstånd under hypnos, än i ett fullt medvetet tillstånd. Suggestionen går direkt ner i det undermedvetna, där det utan ansträngning blir till en föreställning som förändrar beteendet eller framkallar en viss effekt eller handling.

Suggestioner är helt enkelt känslor, förslag, inre bilder och upplevelser av dig själv i vissa situationer som terapeuten ger förslag på helt utifrån dina egna önskningar. Detta gör man i ett djupt mentalt avslappnat tillstånd – hypnos. Ju mer man kan leva sig in i upplevelsen desto snabbare sker förändringen.

Suggestionshypnos är en förstärkande metod som lämpar sig om du t.ex. upplever problem med att tala inför grupp, har svårt att sova, vill ha pepp inför en tenta, vill förbättra din självkänsla/ självförtroende osv. Det är helt enkelt känslor, förslag, inre bilder och upplevelser av dig själv i vissa situationer som tas emot från terapeuten, helt utifrån dina egna önskningar. Detta gör man i ett djupt mentalt avslappnat tillstånd – hypnos. Ju mer man kan leva sig in i upplevelsen desto snabbare sker förändringen.

Obs! Det fungerar endast om man släpper det medvetna tänkandet/kontrollen och följer med in i den emotionella känslan/upplevelsen. Jag kan inte manipulera dig eller lägga in något du inte önskar själv. Du tar emot de förslagen som passar och känns rätt för dig.

Detta är ett alternativ ifall man inte vill gå ner i den djupare hypnosterapin och istället väljer att förhöja/förstärka ett visst område eller känsla.

Vi skapar en helt ny målbild utifrån vad du önskar se och uppleva i dig själv!

 

Tidigare liv - Regressionsterapi

 

Fördelar med att uppleva tidigare liv:

* Rädslan för döden avtar eller försvinner.

* En ny och/eller fördjupad världsbild.

* Insikt om varför man reagerar så starkt på en viss person eller geografisk plats.

* Fördomar om kön, ras, politik och religion m.m. får sin förklaring och försvinner.

* Ett återuppväckande av färdigheter som legat latenta i det nuvarande livet.

* Och mycket annat, som till exempel att en oförklarlig oro ersätts med lättnad och glädje.

Regression använder man vid personlig/ andlig utveckling.

Regression betyder återupplevelse eller tillbakagång och det är själva grunden i denna terapi. Under djupavslappning leds du tillbaka i tiden för att frilägga minnen, tankar, bilder eller känslor antingen i detta livet eller från ett tidigare liv.

Under en TLT-session leds du, efter inledande samtal, in i ett avslappnat, fokuserat, hypnotiskt tillstånd i vilket du har lättare att återskapa minnen från (tänkta) tidigare liv. Som terapeut leder jag dig vanligen sedan ner genom åldrarna i ditt nuvarande liv och låter dig återkalla några minnen från det. Därefter leder jag dig vidare bakåt i tiden, via födelsen till detta livet och ett liv mellan liven, innan du får föreställa dig att du landar i ett tidigare liv. Då får du efter några inledande frågor från mig börja berätta själv om de inre föreställningar som dyker upp i ditt undermedvetna. Att vi påverkas av saker vi tidigare har upplevt är inget nytt, men att vi kan vara påverkade av något som har varit i en tidigare livsexistens kan vara svårare att ta till sig. Det som sker när du upplever en TLT terapi och går tillbaka till ett tidigare liv/ parallellt liv kommer du uppleva händelser och känslor som på ett mycket påtagligt sätt påverkar dig i det liv du lever nu, här i dag.

 

Du kan få djupare förståelse kring ditt liv idag.

Du kan med hjälp av detta se olika beteende och olika mönster och se varför du agerar som du gör i vissa sammanhang. Du kan befria dig själv för rädslan och oro in för döden, då du i TLT får uppleva dödsögonblicket som de flesta upplever befriande. Oavsett de som tror på TLT eller inte har stärkta känsloupplevelser med sig efter en terapi och många hittar svar på saker som alltid funnits i livet som de tidigare inte förstod.  Du kan ibland finna svar till svårförklarad smärta i ett tidigare liv eller svårförklarande rädslor.

Regressionsterapi är en kraftfull upplevelse som tar sig an svåra upplevelser i det förgångna, här jobbar vi genom och läker vad som tidigare orsakat kanske både smärta och sorg i ditt nuvarande liv

Vanligen berättar klienter om några olika för dem betydelsefulla händelser i det tidigare livet och därefter om själva dödsögonblicket, vilket för många har minskat rädslan för att dö. De insikter och känslomässiga upplevelser som ofta kommer i samband med TLT leder många gånger till bättre mående och avlägsnande av symptom. Du separeras för det besvär du hade i det förra livet som du tog med dig in i detta livet. Du bär nu på insikten och då sker förändringen. Få förståelse för karmiska mönster och kunna bryta dem.

Genom att gå tillbaka och återuppleva ett tidigare liv får man en djup insikt om att man verkligen levt tidigare liv.

Det är först då möjligt att ta till sig reinkarnationsprincipen fullt ut. Har man återupplevt ett tidigare liv försvinner ofta rädslan för döden.

 

Hur går en Tidigare liv terapi till?

Om det är ren nyfikenhet du söker TLT för så låter vi det bara vara fritt och du kan då hamna i vilket tidigare liv som helst,

Du får sedan lägga dig skönt på britsen med en filt över dig. Jag tar sedan ner dig i en djupavslappning och leder dig in i ditt tidigare liv.

Precis som vid annan terapi har jag tystnadsplikt och respekterar självklart din rätt till sekretess, så du kan vara fullständigt trygg med att allt som du berättar för mig också stannar hos mig.

 

Vill du prova på TLT av ren nyfikenhet – att återuppleva ett tidigare liv – kan det räcka med en session för att du ska göra det. Är det första gången brukar det vara en stark upplevelse med att gå tillbaka till ett tidigare liv.

Är syftet terapeutiskt i det här livet som du behöver förståelse förlösning kring då passar mina andra terapiformer bättre.

R2C (Regress to Cause)

DET (Dynamisk emotionell terapi)

Jag hjälper dig att välja rätt terapiform.

Om du är intresserad av hypnosterapi kontaktar du mig via telefon. Du kommer därefter få ett klientformulär som du fyller i. Med hjälp av den informationen kan jag som terapeut antingen välja  Regress to cause (R2C) eller Dynamiskt emotionell terapi beroende på vad du behöver få hjälp med.

Kontakta mig på
070-6415512
för konsultation och tidsbokning.

Exempel på områden där hypnosterapi kan vara till hjälp:
 • Sömnsvårigheter
 • Stress
 • Smärta
 • Trauma
 • Tvångstankar
 • Depression
 • Utmattning/ utbrändhet
 • Ätstörningar
 • Ökat självförtroende
 • Ångeshantering
 • IBS
 • PTSD
 • Rädslor/ fobier
 • Avslappning
 • Stamning
 • Rök- och snusavvänjning

Det undermedvetna sinnet och hypnos?

Det undermedvetna sinnet motsvarar hårddisken på en dator.

Det medvetna sinnet motsvarar ramminnet på en dator.

Det omedvetna sinnet motsvara moderkortet på en dator.

Det undermedvetna sinnet svarar för minst 95% av vår dagliga aktivitet. Jag brukar jämföra detta sinnet med hårddisken på en dator. Det undermedvetna sinnet är blixtsnabbt sinne och är en miljon gånger starkare än det medvetna sinnet. Det tar över tusen gånger fler beslut än det medvetna sinnet varje dag. Det kan inte skilja eller värdera utan bara utföra ett inlärt mönster. T ex en fobi, det medvetna sinnet vet mycket väl att det är ”dumt” att vara rädd för t ex den ”lilla” spindeln, men det undermedvetna utför bara en arbetsorder som i 99% av fallen har sin rot i barndomen eller tidigare.

Hur kan detta då rota sig i det undermedvetna sinnet? Jo, barnet har blivit rädd eller skrämt och fått en obehaglig fysisk reaktion och har omedvetet kopplat ihop händelsen och känslan vilket är vanligare än man tror. Ett exempel som du säkert varit med om är att uppleva en doft och genast upplevt ett gammalt minne. Eller en viss sång som du kan koppla ihop till ett tidigare minne. Våra vanor ligger också rotade i det undermedvetna sinnet. Det undermedvetna sinnet har också en skyddande funktion, vi känner den mer som att fly o fäkta.

Om vi tex konfronteras av en orm så kommer vårt undermedvetna att se till att vi på bästa sätt skyddar oss. Vi hinner inte ens tänka utan adrenalinet skjuter i höjden och blodet pumpar för fulla muggar och det undermedvetna avgör vart vi tar oss. Ett sätt kan vara att vi blir fullkomligt stela och inte kan röra oss av rädsla, men det var den bästa lösning det undermedvetna kunde komma på.

I det omedvetna har vi lagrat både dåliga och bra minnen från vårt förflutna, såsom känslor, vanor, värderingar, beteenden och attityder. I hypnosterapi använder vi hypnos för att snabbt skapa bättre balans och mående. Då vi arbetar med och i det undermedvetna där alla våra program finns arkiverade har vi lätt för att lära oss nytt. I hypnostillståndet är du starkt mottaglig för förändringar och nya positiva idéer och förslag kan enkelt slå rot. Hypnos öppnar vägarna till en djupare omedveten nivå av dig själv. Där vi kan förlösa smärta, konflikter eller annat och på det viset sker en positiv transformation.

Hypnos ger dig frihet, styrka och ändrar beteenden som tyngt dig hela ditt liv. Med hypnoterapi kan många saker lossna för dig och du kan äntligen börja leva ditt liv som du vill. Hypnos har förändrat livet för många, numera lyckligare, människor. Mår du dåligt längtar du sannolikt, precis som många andra, efter att förstå dig själv, ditt beteende och få svar på varför du mår dåligt. Att få svar och hitta orsaken är obeskrivligt befriande. Hypnosen tar dig direkt till ditt undermedvetna som fattar ca 95% av besluten du dagligen tar.

Det undermedvetna är ditt verkliga du, där finns känslor och erfarenheter som behöver förändras för att du ska kunna agera annorlunda och känna dig bättre.

Det unika i min hypnos är att jag även arbetar med dynamisk samtalsterapi. Den skräddarsys och individanpassas efter behov i de mer terapeutiska formerna R2C och DET. De är båda en form av gestaltterapi i djupavslappning som är till stor fördel i hypnosen.

Genom dialogen i den dynamiska processen får jag en större förståelse för ditt känsloliv och vad vi behöver arbeta med.

Många klienter uppskattar att man även kan kombinera  samtalsterapi, hypnosterapi och healing hos Mind Jonna.

 

Om Jonna

Jonna är utbildad och examinerad i samtliga utbildningar av Jack Johansen och därmed ansluten till ett internationellt nätverk National Guild of hypnotists NGH/IACT på Skandinaviska Akademin för Hypnotisörer och Hypnoterapeuter (SAHH). Och därmed förbundit sig att leva upp till de etiska riktlinjer som faställts i stadgarna.

Hårtrender 2024

Viktigt!

Det är viktigt att du sökt kontakt med den etablerade vården för din problematik före en hypnossession.  Anledningen till detta är att hypnos är så pass kraftfullt att det på olika sätt kan minska styrkan i symptom som kan vara där för att varna att det finns en sjukdom i botten som behöver läkarvård. Kroppen behöver respekteras fullt ut och du får alla möjligheter till snabba åtgärder så inte möjligheten till vård fördröjs på något sätt. Har du varit i kontakt med vården är det fritt fram att köra parallellt med vårdinsatser eller efter vårdinsats. Det kan handla om exempelvis huvudvärk, smärtor på olika platser i kroppen, viktminskning mm.

 

 

Sökord: Hypnos luleå, hypnosterapi luleå, stressbehandling, luleå, hypnos i luleå, sluta röka hypnos luleå, Hypnosbehandlare luleå, fungerar hypnos, frågor och svar hypnos, hypnoterapi luleå, hypnosterapi luleå, ångestbehandling luleå, avslappningsbehandling luleå, hyptnotisör luleå, hypnosterapeut luleå. Vad är hypnosterapi, hur fungerar hypnos, hypnos mot smärta, hypnos mot ångest, hypnos för rökavvänjning, hypnos för snusavvänjning. hypnosterapi funkar det, hypnosterapi pris, hypnosterapi utbildning,  Mindfulness, mindfullness,  Sluta snusa, terapi, samtalsterapi, stressbearbetning, Få hjälp med PTSD,  Lindra PTSD, Traumabearbetning, traumahantering, hur blir man av med trauman. Gestaltterapi. Alternativ till KBT, Alternativa behandlingar PTSD. Behandling av depression, Hur slutar man snusa, stresshantering, Hur slutar man röka, Hur blir man av med ångest. KBT Luleå,  hypnos Luleå, samtalskontakt Luleå, privat KBT, självkänsla, självförtroende